Üdvözlünk!
Hé Johnny!
Még nem vagy bejelentkezve!
Bejelentkezés

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő
a Üzemeltető által működtetett https://hagymasbab.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat illetve ott regisztrálókat egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
 
1.        Az adatkezelő adatai
 
Név:                        Gastro-Web Kft.
Székhely:                 6000 Kecskemét, Füzes utca 1. 3/1
Cégjegyzékszám:       03-09-117136
Email cím:                info@hagymasbab.hu
 
2.        Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük
 
§    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
§    az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 
3.        Az adatkezelés elvei és annak érvényesítése
 
3.1.   Tisztességesség és törvényesség
Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen és törvényesen, az Érintett számára átlátható módon végzi.
 
3.2.   Célhoz kötöttség
Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.
 
3.3.   Adatminimalizálás
Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.
 
3.4.   Adatminőség
Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.
 
Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.
 
3.5.   Korlátozott tárolhatóság
Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.
 
3.6.   Adatbiztonság
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.
 
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.
 
A fentiektől függetlenül azonban az Érintett tartozik felelősséggel a regisztrációt követően saját fiókjáért, és az azzal illetve abban végrehajtott összes műveletért, így többek között a Érintett nevéhez tartozó jelszavának megfelelő szintű védelméért, illetve annak más harmadik személy részére történő kiadásáért.
 
 
4.        Az adatkezelés jogalapja, célja
 
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”) rendelkezései. Az egyes adatkezelési célok esetében külön-külön kerül feltüntetésre az adatkezelés jogalapja és célja, jelen pont így kizárólag az ezzel összefüggő általános szabályokat rögzíti.
 
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 
5.        Adatkezeléssel érintett tevékenységek
 
5.1.   A Honlapra látogatók adatainak kezelése
Az alábbiakban részletezett szabályok mind a regisztrált mind a nem regisztrált, de a honlapra látogatókra alkalmazandó.
 
5.1.1. Cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén (‘cookie‘). Ennek megtörténtéről az Érintett az Adatkezelőtől nem kap további értesítést. A cookie nem tartalmaz olyan információkat, amelyek segítségével az Érintett azonosítható, így más weboldalak nem tudnak hozzáférni az Érintett számítógépén tárolt adatokhoz.
 
Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak és optimalizáltabb működéséhez szükségesek, a látogatások alkalmával a korábbi adatfájlok az Adatkezelőhöz kerülnek. A cookie-k általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Adatkezelő a cookie elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.
 
Amennyiben a cookie elhelyezéséhez az Érintett nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások útján jelezheti (törlés illetve visszavonás).
 
5.1.2. Statisztikai céllal gyűjtött adatok
A Weboldalra való belépéssel az Érintett számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
 
Ezen adatok gyűjtése kizárólag statisztikai célokat szolgál a Weboldal fejlesztésének, esetleges hibáinak, minőségének javítása érdekében.
 
Adatkezelő jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik felek számára.
 
5.1.3. Regisztrált Felhasználók adatainak kezelése
 
A Weboldal szolgáltatásai kizárólag regisztráció ellenében vehető igénybe. A regisztrációt követően az Érintettek adatai bekerülnek a weboldalon elérhető adatbázisba. A regisztráció kizárólag a weboldalon keresztül, online módon lehetséges, melynek részletes szabályait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
 
5.1.3.1.       A regisztrációhoz és a regisztrált fiókhoz kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek kezelésre:
 
Regisztráció során kötelezően megadott adatok: Név, Szállítási cím (Településnév, irányítószám, Utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő), Telefonszám, Email cím, Jelszó.
 
Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre, tárolásra:
§ Rendeléstörténet (Sorszám, rendelés száma, végösszeg, fizetési mód, rendelés dátuma, rendelés státusza, részletek, vélemény)
§ Regisztrációhoz tartozó belépési adatok és a jelszó titkosított formában
§ Szállítási cím (Településnév, irányítószám, Utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő)
Az Érintett korlátlan számú szállítási címet adhat meg azzal, hogy egy szállítási cím megadása kötelező, a többi szállítási cím megadása az Érintett döntésén múlik.
§ Kedvenc éttermek listája (Sorszám, Étterem neve, Hozzáadás dátuma, Akció)
 
A Facebook profil útján történő bejelentkezés során tárolt adatok
Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is bejelentkezhet a Weboldalon Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával. Ilyen esetben Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája.
 
Amennyiben Felhasználó szeretné megszüntetné a fentiekben rögzített Facebook fiókkal történő összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg a Beállítások menüpont alatt.
 
Az adatkezelés célja az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése.
 
Az adatkezelés jogalapja az Érintett neve, lakcíme, email címe, jelszava, illetve egyéb személyazonosító adata tekintetében az Eker tv. 13/A. §-a, a többi adat tekintetében pedig az Érintett hozzájárulása.
 
Az adatok tárolásának időtartama
A regisztrált felhasználók adatai a regisztráció kezdetétől a regisztráció törléséig kerülnek kezelésre.
 
5.1.3.2.       A megrendeléshez kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek kezelésre:
Név, Telefonszám, Email cím, Szállítási cím, megrendelt étel neve, mennyisége, ára
 
Az adatkezelés céljaaz Érintett és az Adatkezelő közötti tartalmának meghatározása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az Étterem által nyújtott szolgáltatás biztosítása és az ehhez kapcsolódó számlázás
 
Az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13/A. §-a.
 
6.                                Adatok továbbítása az Éttermek részére
 
Figyelemmel arra a tényre, hogy Adatkezelő közvetítői tevékenységet nyújt, így az Érintettek által megadott adatokat a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint az Érintett által kiválasztott étterem részére továbbítja. Az Étterem ezen adatok vonatkozásában ideértve különösen a kiszállítás, számlázás kérdésében önálló adatkezelőként jár el.
 
Továbbított személyes adatok köre: Név, Telefonszám, Email cím, Szállítási cím (Településnév, irányítószám, Utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő).
Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek elkészítése, kiszállítása illetve számlázás
Az adattovábbítás jogalapja: Érintett hozzájárulása
 
7.                                Az Érintettek jogai
 
7.1.                Tájékoztatáshoz való jog
A Felhasználók jogosultak arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról vagy az adatfeldolgozó személyéről az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjenek.
 
Adatkezelő a tájékoztatást évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben a Felhasználó ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét az Adatkezelő az Érintett részére visszatéríti, amennyiben az Érintett személyes adatainak helyesbítésére kerül sor, vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek.
 
A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 7.6. pont tartalmazza.
 
A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.
 
7.2.                Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak.
 
A személyes adatok helyesbítése iránti kérelmet Regisztrált felhasználók esetében a regisztráció során létrehozott fiókban történő adatmódosítással, egyébiránt pedig a 7.6. pontban foglaltak szerint kell előterjeszteni.
 
A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.
 
7.3.                Törléshez, zároláshoz való jog
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
a) az adatkezelés jogellenes;
b) azt a Felhasználó kéri;
c) a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt;
e) azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 
A Felhasználó által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.
 
Törlés helyett az Érintett kérheti személyes adatainak zárolását. Zárolás esetén az Érintett személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.
 
A kérelmet a 7.6. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
 
7.4.                Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
               Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen ajánlatadás, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy
c) amennyiben jogszabály lehetőséget ad számára a tiltakozásra.
 
A tiltakozás az érintett olyan nyilatkozata, mellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
 
Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 7.6. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.
0